Spojky Tisk

Spojky pro teploty do 130 st.C používáme standardně samosmrštitelné s vnitřní adhézní vrstvou. Mezikruží se buď vypěňuje přímo na stavbě nebo dodáváme spojku se segmentovým mezikružím (půlměsíce z PUR pěny). Spojky pro teploty 130 - 300 st. C dodáváme standardně samosmrštitelné s vnitřní adhézní vrstvou a druhým vodotěsným zámkem (smrštitelný rukáv).


1. PRACOVNÍ PODMÍNKY    

Montáž spojek musí být provedena tak, aby byl zabezpečen dobrý přístup pro uzavření spojek smršťovací folií nahříváním. Proto potrubí musí být v místě spojky buď vypodloženo nebo pod ním vytvořena rýha ve výkopu tak, aby v místě spojky prostor min. 25 cm od pláště trubky. Pokud jsou spojky montovány za deštivého počasí, musí být montážní místo zastřešeno např. stanem, plachtou apod., aby byla spojka po celou dobu montáže suchá. Potrubí může svařit pouze svářeč se státní zkouškou a součinitel svařovaného spoje má být V = 08 bez  kořenových chyb. Do svářečských prací patří také úprava, t.j. odřezání a upravení doměrku. Smršťovací přesuvka musí být nasazená na potrubí již před svářením potrubí. Montáž spojek se provádí výhradně po provedení tlakových případně rentgenových zkoušek. Potrubí na trase je rozmístěno podle kladečského schématu, ve kterém je každý komponent trasy přesně označen. Způsob a symbolika označení jsou zřejmé z legendy přiloženého výkresu. Po ukončení svářečských prací je potřebné zabetonovat pevné body. Dno základové škáry v místě pevného bodu se prohloubí tak, aby horizontální osa systému v příčném řezu byla ve středu bloku. V případě, že jde o vícetrubkový rozvod (např. ÚT a TUV) a na některé trubce není pevný bod, pak se to v místě pevného bodu řeší tak, aby nebyl omezen axiální pohyb trubky bez pevného bodu (např. obalením lepenkou, která i po zabetonování pevného bodu umožní délkovou dilataci trubky přes těleso pevného bodu). Stejným způsobem se řeší také směrové vedení potrubí v betonových blocích před kompenzátorem. Betonové bloky pevných bodů a vodítek musí být osazeny do rostlého terénu. Tlakové zkoušky je možno začít nejdříve 10 dní po ukončení betonáže pevných bodů. Po úspěšném ukončení tlakových zkoušk je možné začít s kompletací spojek. Pro správný chod systému je velmi důležité důkladné hutnění zásypového materiálu potrubí min. 150 mm nad horní obrys potrubí. Na každou trubku se pokládá výstražná folie zelené barvy tak, aby přesahovala alespoň 50 mm přes průměr potrubí na každou stranu.


2. PŘÍPRAVA POTRUBÍ PŘED MONTÁŽÍ SPOJEK    

Povrch ocelových trubek je z výroby chráněn nátěrem proti korozi a není nutné jej zvlášť čistit. Před montáží spojek musí být veškerá navlhlá pěna z konců trubek odstraněna vydlabáním do hloubky min. 2 cm. Vnitřní povrch plášťů spojek musí být čistý, bez nánosů nečistot, zeminy nebo tuků, které by mohly být při nasouvání pláště přeneseny na povrch plášťové trubky. Povrch konců plášťových trubek musí být v místě montáže smršťovací přesuvky v šířce min. 15 cm  odmaštěn např. acetonem nebo benzinem a zdrsněn smirkovým papírem tak, aby bylo dosaženo matného povrchu a tím i odstraněna povrchová degradovaná, případně mastná vrstva. Toto zdrsnění je vhodné provést po nasunutí smršťovací přesuvky na místo spojení, aby nedošlo k opětovnému zamaštění plášťové trubky při nasouvání smršťovací přesuvky. Pro svařování médiových trubek platí předpisy a zásady pro montáž rozvodů vody případně páry. 
Copyright © 2020 HART-PIPE s.r.o. Všechna práva vyhrazena.