Česky English
Drobečková navigace

Úvod > Předizolované potrubí > Montáž

Montáž

Před začátkem montáže systému Hart-pipe je nutné vykonat fyzickou kontrolu trasy s přesným vytyčením lomových bodu trasy, prohlídkou rýhy a připraveného pískové lože. které musí být zbavené pevných ostrých a hrubých částic (písek frakce 1-8mm). Na upravené, urovnané, zhutněné a správně vyspádované lože síly 100 mm se položí montážní podložky bez ostrých hran. V místě spojení trubek je dno rýhy prohloubeno o cca 100 mm pro úplné zkompletování spoje. Trubky jsou do rýhy kladeny tak. aby po jejich svaření dráty alarm systému na sebe osově navazovaly (pocínovaný na pocínovaný, měděný na měděný vodič). Potrubí muže svářet pouze svářeč, který má příslušnou kvalifikační zkoušku na svářecí práce. Do montážních prací patří také úprava, tj. odřezání a případně upravení doměřovacího kusu. Potrubní vedení se musí srovnat do osy ve všech směrech.

Potrubí na trase je rozmístěné podle kladečského výkresu, ve kterém je každý komponent trasy přesně označen. Způsob a symbolika značení, včetně velikosti pevných bodů, jsou zřejmé z legendy přiložené v kladečskému plánu. Dilatace sdruženého systému (do +130°C) se provádí kompenzačními polštáři, které jsou zhotoveny z pružné lisované gumy, nebo jiného pružného materiálu a zachycují dilatační osové síly v ohybech. V případě montáže předepnutého systému se musí předehřev provést před vlastním zásypem.

Po ukončení svářečských prací se zhotovuji pevné body. Pevné body musí být zakotveny do rostlého terénu. Dno základové spáry v místě pevného bodu se prohloubí tak. aby horizontální osa systému v příčném řezu byla ve středu bloku. V případě, že jde o vícetrubkový rozvod (např.UT a TUV) a na některé trubce není umístěn pevný bod. pak v místě jeho umístění nesmí dojít k omezení axiálního pohybu trubky - toho se docílí např.obalením trubky lepenkou, která i po zabetonování pevného bodu umožní délkovou dilataci trubky přes těleso pevného bodu. Takovým způsobem se řeší také směrové vedení potrubí před kompenzátorem. Kompenzátor se osazuje do trasy dle kladečského plánu. Zvýšenou pozornost je potřeba věnovat směru jeho dilatace - je znázorněna na plášti kompenzátoru ve tvaru šipky, která musí být orientována ve směru, který je určen kladečským plánem.

Tlakové zkoušky je možné začít nejdřív 10 dní po ukončení betonáže pevných bodů a vodítek kompenzátorů. Po úspěšném ukončení tlakových zkoušek je možné začít s kompletací spojek.

Pro správný chod systému je velmi důležité důkladné hutnění zásypového materiálu potrubí minimálně 150 mm nad horní obrys potrubí. Na každou trubku se pokládá výstražná fólie zelené bány s přesahem min 50mm přes průměr potrubí na každou stranu. V případě podzemního vedení je nutné, aby předizolovaný potrubní systém byl zasypán v co nejkratším možném termínu. Odkrytý může zůstat pouze po dobu nezbytně nutnou pro montáž. Vliv UV záření způsobuje značnou dilataci pláště z HDPE a hrozí jeho odtržení od PURpěny, což může zapříčinit poruchu systérm.

Montáž vodotěsného spoje na trase předizolovaného potrubí se realizuje po defektoskopických a tlakových zkouškách rozvodů zaškolenými montéry. Je nutné dodržet předepsaný postup montáže spoje a postup pn zapojování alarm systému. Důležité je dokonalé očištění, odmaštění a vysušení oblasti spoje. Zvláštní pozornost by měla být věnována vysušení oblasti spoje v období dešťů a ranního poklesu teplot v letních měsících, kdy dochází k orosení.