Drobečková navigace

Úvod > Předizolované potrubí > Skladování

Skladování

Při manipulaci s hotovými výrobky je nutné používat určené vázací prostředky a manipulovat s výrobky tak, aby nedošlo k poškození nebo deformaci pláště, konců trubek upravených pro svářeni, drátu alarm systému, ochranných prvku nebo k porušení označení. Prvky systému Hart-pipe je možné přepravovat přiměřeným nákladním automobilem s krycí plachtou.

Nakládka a vykládka se může uskutečnit jen za odborného dozoru dodavatele potrubí nebo poté, co se obsluha seznámí se zásadami manipulace s výrobky Hart-pipe. Není dovoleno s trubkami házet, tahat je po zemi nebo kutálet, protože by mohlo dojit k porušení plášťové trubky. Při nakládání a vykládání trubek mohou být použity jen háky obalené gumovou hadici, která zamezí poškozeni hran upravených po sváření. Na opásáni trubek se mohou použít jen textilní pásky min. šířky 100 mm. Ocelová lana se na manipulaci s předizolovanými trubkami nebo jinými prvky předizolovaného systému používat nesmí. Životnost výrobků značně závisí na správném skladování a pečování o ně.

Komponenty systému Hart-pipe se skladují v uzavřených halách nebo pod přístřeškem tak, aby byl zajištěn suchý stav izolace při montáži. Skladuji se na rovné podložce bez trvalého jednostranného zatížení a průhybů a nesmí se opírat o ostré hrany. Skládku je třeba zabezpečit boční zarážkou zamezující rozkutálení trubek. U nerovné podložky je nutné upravit skládku do roviny podložkami šíře 150-200 mm osově vzdálenými max. 2 m. Výška uskladněni nesmi překročit 2m. Konce trubek se vybalují až na staveništi před vzájemným svařením, aby se zamezilo případnému poškození sražených hran pro svár.

Na volném prostranství je dovoleno skladovat trubky a ostatní komponenty jen po dobu přípravy na montáž, nejdéle však 3 měsíce. Přitom nesmí dojít k jejich mechanickému poškozeni a je třeba zabránit působení extrémních povětrnostních podmínek, jako např. dlouhotrvajícimu slunečnímu zářeni v letních měsících a mrazům pod -10 st. C v zimním období. Příslušenství spojek, které je baleno ve vlastní bedně, se musí skladovat v uzavřených prostorách až do okamžiku montáže. Zvýšenou opatrnost pří manipulaci s materiálem je potřeba věnovat teplotám pod 0 st. C, kdy je materiál křehký.
Nedodržením těchto zásad montáže, manipulace nebo skladováním, jehož doba přesáhne dobu 3 měsíců od dodávky, dochází ke zrušení garancí dodavatele.
Skladování

Trubky a tvarovky se musí skladovat na rovné, zpevněné ploše. Trubky se musí zabezpečit proti posunu. Trubky skládáme do tzv. pyramidy bez prokladů, aby ležely po celé délce na sobě. maximálně však do výše 2m. Příslušenství, tj. spojky (včetně montážního návodu), těsnicí prstence, smršťovací vička apod. jsou uloženy v bedně a chráněny proti mechanickému poškozeni.