Drobečková navigace

Úvod > Předizolované potrubí > Spojky

Spojky

Spojky pro teploty do 130 st.C používáme standardně samosmrštitelné s vnitřní adhézní vrstvou. Mezikruží se buď vypěňuje přímo na stavbě nebo dodáváme spojku se segmentovým mezikružím (půlměsíce z PUR pěny). Spojky pro teploty 130 - 300 st. C dodáváme standardně samosmrštitelné s vnitřní adhézní vrstvou a druhým vodotěsným zámkem (smrštitelný rukáv).

1. Pracovní podmínky  

Montáž spojek musí být provedena tak, aby byl zabezpečen dobrý přístup pro uzavření spojek smršťovací folií nahříváním. Proto potrubí musí být v místě spojky buď vypodloženo nebo pod ním vytvořena rýha ve výkopu tak, aby v místě spojky prostor min. 25 cm od pláště trubky. Pokud jsou spojky montovány za deštivého počasí, musí být montážní místo zastřešeno např. stanem, plachtou apod., aby byla spojka po celou dobu montáže suchá. Potrubí může svařit pouze svářeč se státní zkouškou a součinitel svařovaného spoje má být V = 08 bez  kořenových chyb. Do svářečských prací patří také úprava, t.j. odřezání a upravení doměrku. Smršťovací přesuvka musí být nasazená na potrubí již před svářením potrubí. Montáž spojek se provádí výhradně po provedení tlakových případně rentgenových zkoušek. Potrubí na trase je rozmístěno podle kladečského schématu, ve kterém je každý komponent trasy přesně označen. Způsob a symbolika označení jsou zřejmé z legendy přiloženého výkresu. Po ukončení svářečských prací je potřebné zabetonovat pevné body. Dno základové škáry v místě pevného bodu se prohloubí tak, aby horizontální osa systému v příčném řezu byla ve středu bloku. V případě, že jde o vícetrubkový rozvod (např. ÚT a TUV) a na některé trubce není pevný bod, pak se to v místě pevného bodu řeší tak, aby nebyl omezen axiální pohyb trubky bez pevného bodu (např. obalením lepenkou, která i po zabetonování pevného bodu umožní délkovou dilataci trubky přes těleso pevného bodu). Stejným způsobem se řeší také směrové vedení potrubí v betonových blocích před kompenzátorem. Betonové bloky pevných bodů a vodítek musí být osazeny do rostlého terénu. Tlakové zkoušky je možno začít nejdříve 10 dní po ukončení betonáže pevných bodů. Po úspěšném ukončení tlakových zkoušk je možné začít s kompletací spojek. Pro správný chod systému je velmi důležité důkladné hutnění zásypového materiálu potrubí min. 150 mm nad horní obrys potrubí. Na každou trubku se pokládá výstražná folie zelené barvy tak, aby přesahovala alespoň 50 mm přes průměr potrubí na každou stranu.

2. Příprava potrubí před montáží spojek    

Povrch ocelových trubek je z výroby chráněn nátěrem proti korozi a není nutné jej zvlášť čistit. Před montáží spojek musí být veškerá navlhlá pěna z konců trubek odstraněna vydlabáním do hloubky min. 2 cm. Vnitřní povrch plášťů spojek musí být čistý, bez nánosů nečistot, zeminy nebo tuků, které by mohly být při nasouvání pláště přeneseny na povrch plášťové trubky. Povrch konců plášťových trubek musí být v místě montáže smršťovací přesuvky v šířce min. 15 cm  odmaštěn např. acetonem nebo benzinem a zdrsněn smirkovým papírem tak, aby bylo dosaženo matného povrchu a tím i odstraněna povrchová degradovaná, případně mastná vrstva. Toto zdrsnění je vhodné provést po nasunutí smršťovací přesuvky na místo spojení, aby nedošlo k opětovnému zamaštění plášťové trubky při nasouvání smršťovací přesuvky. Pro svařování médiových trubek platí předpisy a zásady pro montáž rozvodů vody případně páry.

3. Montáž spojek se smršťovací přesuvkou

(mohou provádět pouze proškolení pracovníci )

 • před svářením médiových trubek se na jeden konec pláště nasune smršťovací přesuvka
 • povrch médiové trubky a sváru se musí očistit a osušit
 • pro spoje od 150°C do 300°C platí následující pokyny :
 • před odstraněním čepice změřit vlhkosti potrubí, pokud je potrubí vlhké potrubí je třeba potrubní díl vysušit propan butanovým plamenem
 • okolo konce plášťové trubky seříznout pěnu kolmo v délce 25 mm a odstranit ochranou čepici s PUR pěny, dávat pozor na poškození alarm drátů, případně jaho zabudování 
 • na rouru v místě spoje navléknout podélně rozříznutou hliníkovou hadici, natáhnout ji na délku spoje a stáhnout lepící páskou
 • na takto připravenou hliníkovou hadici navinout 1 vrstvu skleněné tkaniny (araskla) a stáhnout lepící páskou
 • jednotlivé přířezy vyskládat po celém obvodě tak, aby těsně přiléhali na arasklo (přířezy z minerální vaty je třeba chránit před vlhkostí) a na protilehlé zámky trubky, stáhnout folií a dotáhnout pevně lepící páskou.
 • na místo spoje se přetáhne smršťovací přesuvka, ze které se odstraní ochranný obal a navrtá jeden vypěňovací otvor o d = 22 mm (spojky nad pr.400 otvor 25 mm). Přesuvka se vystředí tak, aby její střed byl přímo nad svárem.
 • Stáhnutí a utěsnění konců přesuvky se dosáhne rovnoměrným ohřevem obou konců (na délce cca 80 mm) měkkým propanbutanovým plamenem. Oba konce přesuvky se nahřívají tak dlouho. dokud nedojde k jejich pevném smrštění a dokonalému přilnutí k plášti.
 • Po vychladnutí smrštěných konců ( pod 40°C ! ) se spoj vypění. Po vytvrdnutí pěny je nutné zkontrolovat, zda nedošlo k vytlačení pěny mezi přesuvku a plášť na obou koncích přesuvky. Tím se ověří těsnost spoje - pokud by k vytlačení došlo, je nutné provést celou montáž spojky znova.
 • povrch pláště, na který bude dosedat smršťovací folie se očistí technickým lihem, zdrsní brusným papírem a odstraní se zbytky po broušení.
 • takto připravený povrch se aktivuje nahřátím propanbutanovým plamenem na teplotu 60°C
 • po nahřátí a zkontrolování správné teploty povrchů se na ně nasadí a smrští plamenem smršťovací folie
 • po ukončení montáže spoje je velmi důležité zkontrolovat, zda je na obou koncích smršťovací folie po celém obvodě vytlačena lepivá hmota, což je dokladem o správném smrštění přesuvky
 • vypěňovací otvory se očistí a zaslepí zátkami pomocí polyfúzní svářečky. Vyčnívající konce se odstraní odřezáním a povrch se zarovná
 • zaslepená místa a okolní povrch se odmastí technickým lihem, zdrsní a nahřeje na teplotu 60°C
 • na takto připravený povrch se připevní kruhová folie (FOPS) a aplikuje druhý vodotěsný zámek formou smršťovacího rukávu
 • Ke každé dodávce spojkovacího materiálu dodáváme podrobný návod

4. Vypěnění spojek   

smrst spojPo smrštění a uzavření spojky vyvrtáme plnící otvor a provedeme vlastní vypěnění spojky. PUR pěna je dodána pro každou spojku zvlášť (nutno promíchat obě složky dohromady ve větší nádobě). Hned po smíchání se směs musí nalít vyvrtaným otvorem do pláště spojky. Při vypěňování spojky musí být povrchová teplota pláště mezi 15°C až 45°C. Pokud není teplota v uvedených mezích je nutno ji zabezpečit  buď zakrytím spojky před sluncem nebo v zimě zahřátím mírným plamenem. Teplota komponentů PUR pěny musí být udržována v mezích 15°C až 25°C. Po nalití směsi se čeká až pěna dosáhne k plnícímu, případně odvzdušňovacímu otvoru a v tomto okamžiku se otvor uzavře dodávanou zátkou.  Po ukončení reakce pěny (cca 20 min.) se zátka přikryje a zatěsní krytkou (např. FOPS) stejným způsobem jako provádíme montáž smršťovací folie nebo je zátka vyměněna za zátku přivařovací. Při vypěnění nesmí dojít k úniku pěny pod smršťovací přesuvku.